Office Staff of Mar Thoma Hr. Sec. School

Office Staff of Mar Thoma Hr. Sec. School

SR. NAME DATE OF JOINING
1  Mr. Shaji V. Mathew 02.05.09
2 Ms. Nutan Roberts 20.09.08
3 Mr. Sajan Idiculla 24.01.09
4 Mr. Binu Varghese 31.06.15
5 Mrs. Lincy Renji 01.06.18


Assistant Staff of Mar Thoma Hr. Sec. School

SR. NAME DATE OF JOINING
1 Mrs. Leela Rahinj 21.07.97
2 Mrs. Pramila Holkar 04.07.00
3 Mr. Gopal Patidar 04.01.02
4 Mr. Raju Shankar Rao 01.01.96
5 Mr. Kamlesh Kaushal 27.06.06
6 Mr. Sajjan Lal Parmar 01.08.07
7 Mr. Kamlesh Sonwane 01.04.11
8 Mr. Mahender Mishal 16.07.08
9 Mrs. Sonu Ahirkar 24.07.08
10 Mr. Subash Manchare 17.07.04
11 Mrs. Ramkanya Badrilal 13.01.09
12 Mrs. Prem Bai 13.01.09
13 Mr. Pappu Ghate 24.07.09
14 Mrs. Monica Joseph 02.07.10
15 Mrs. Hemlata Rajanesh 02.07.10
16 Mrs. Kala Bai 02.07.10
17 Mr. Hari Shankar C 18.08.10
18 Mrs. Sunanda Thagad 18.01.11
19 Mrs. Hemlata Choudhary 21.11.11
20 Mrs. Archana Bhimkar 21.06.12
21 Mr. Pradeep Yadav 20.07.09
22 Mr. Sanjay Matkar 22.01.14
23 Mrs. Pooja Thakre 01.07.14
24 Mr. Pushkar Patidar 12.08.15
25 Mrs. Mana Bai 2019
26 Mrs. Rakhee Gohar 2019
27 Mrs. Mary Arland 13.06.17
28 Mrs. Surekha Garad 15.07.19


Employee Name of Mar Thoma Hr. Sec. School

SR. NAME DATE OF JOINING
1 Mr. Jacob George 27.07.2009
2 Mr. Vinay Yadav(Karate) 2003
2 Mr. Niketan Gohar 2002